Singh Sabha-U.S.A.
Learn Punjabi

ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਨਮਾਲਾ(ਪੈਂਤੀ) ਦਾ ਉਚਾਰਨੳ  ਅ  ੲ  ਸ  ਹ
ਕ  ਖ  ਗ  ਘ  ਙ
ਚ  ਛ  ਜ  ਝ  ਞ
ਟ  ਠ  ਡ  ਢ  ਣ
ਤ  ਥ  ਦ  ਧ  ਨ
ਪ  ਫ  ਬ  ਭ  ਮ
ਯ  ਰ  ਲ  ਵ  ੜ
ਸ਼  ਖ਼  ਗ਼  ਜ਼  ਫ਼
 


ਭੁਲਾਂਵੇਂ - ਅੱਖਰ


ਹ ਟ ਤ ਪ ਦ
ਰ ੲ ਡ ਖ ੳ
ਚ ਬ ਗ ਫ ੜ
ਧ ਝ ਥ ਲ ਜ
ਣ ਮ ਞ ਭ ਘ
ਕ ਛ ਅ ਨ ਯ
ਵ ਠ ਢ ਙ ਸ
 


ਲਗਾਂ ਮਾਤਰਾਂ


ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਨਾਮ      ਚਿੰਨ     ਅਵਾਜ਼
 ਮੁਕਤਾ                                  ਅ
 ਕੰਨਾ                    ਾ               ਆ
 ਸਿਹਾਰੀ                   ਿ               ਇ
ਬਿਹਾਰੀ                  ੀ              ਈ
 ਔਂਕੜ                   ੁ                 ਉ
 ਦੁਲੈਂਕੜ                   ੂ                ਊ
   ਲਾਂ                        ੇ                 ਏ
   ਦੁਲਾਈਆਂ                  ੈ                ਐ
  ਹੋੜਾ                        ੋ                ਸੋ
 ਕਨੌੜਾ                   ੌ                   ਸੌ
 ਟਿੱਪੀ                   ੰ                    ਮੰ
 ਬਿੰਦੀ                  ਂ                  ਕਾਂ
ਅੱਧਕ                  ੱ                ਅੱ
 


ਮੁਕਤੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ


ਕ+ਰ=ਕਰ                         ਪ+ਰ=ਪਰ
ਦ+ਸ=ਦਸ                         ਫ+ਲ=ਫਲ
ਗ+ਰ+ਮ=ਗਰਮ                     ਬ+ਟ+ਨ=ਬਟਨ
ਰ+ਤ+ਨ=ਰਤਨ                     ਬ+ਰ+ਤ+ਨ=ਬਰਤਨ
ਕ+ਸ+ਰ+ਤ = ਕਸਰਤ               ਅ+ਦ+ਰ+ਕ = ਅਦਰਕ
   
ਕਸਰਤ ਕਰ                 ਸਫ਼ਰ ਕਰ
ਬਰਤਨ ਫੜ                 ਕਲਮ ਫੜ 


ਕੰਨੇ(ਾ) ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ     ਮਾ+ਤਾ=ਮਾਤਾ                   ਦਾ+ਦਾ=ਦਾਦਾ
     ਬਾ+ਬਾ=ਬਾਬਾ                    ਸਾ+ਗ=ਸਾਗ
     ਕ+ੜਾ=ਕੜਾ                    ਚਾ+ਰ=ਚਾਰ
    ਅ+ਨਾ+ਰ=ਅਨਾਰ               ਆ+ਦ+ਰ=ਆਦਰ
   
             ਕਾਕਾ ਆ                        ਸਰਦਾਰ ਬਣ
    ਛਾਲ ਮਾਰ                        ਦਾਤਨ ਕਰ
    ਸਾਜ਼  ਵਜਾ                        ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ
 


ਸਿਹਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ


ਲਿ+ਖ=ਲਿਖ                   ਦਿ+ਨ=ਦਿਨ
ਚਿ+ਰ=ਚਿਰ                   ਹਿ+ਰ+ਨ=ਹਿਰਨ
ਮਿ+ਰ+ਚ=ਮਿਰਚ              ਦਿ+ਲ=ਦਿਲ

ਇਹ                ਮਿਲ               ਨਿਰਮਲ  

ਰਾਗ ਸਿਖ                      ਸਿਰ ਨਾ ਹਿਲਾ
ਸਿਤਾਰ ਵਜਾ                    ਸਿਰ ਵਾਹ 


ਬਿਹਾਰੀ (ੀ) ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਤੀ+ਰ=ਤੀਰ                    ਗੀ+ਤ=ਗੀਤ
ਲ+ਕੀ+ਰ=ਲਕੀਰ              ਹ+ਕੀ+ਮ=ਹਕੀਮ
ਕ+ਮੀ+ਜ਼=ਕਮੀਜ਼              ਕੀ+ਰ+ਤ+ਨ=ਕੀਰਤਨ

ਵੀਰ           ਲੜਕੀ             ਪੀਰ           ਸਬਜ਼ੀ

ਸੀਟੀ ਨਾ ਵਜਾ                      ਗਲਾਸ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀ
ਤੀਰ ਚਲਾ                          ਚਾਚੀ ਖੀਰ ਬਣਾ
ਮਾਸੀ ਖਾਣਾ ਖਾ 


 


ਔਂਕੜ ( ੁ) ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ    ਸੁ+ਰ=ਸੁਰ                             ਹੁ+ਣ=ਹੁਣ
ਕੁ+ੜੀ=ਕੁੜੀ                           ਗੁ+ਣ=ਗੁਣ
       ਹੁ+ਕ+ਮ=ਹੁਕਮ                        ਰੁ+ਮਾ+ਲ=ਰੁਮਾਲ
  
        ਗੁਰਬਾਣੀ                  ਕੁਰਸੀ                   ਫੁਰਤੀ

   ਕੁਲਫ਼ੀ        ਗੁਲਾਬ
 


ਦੁਲੈਂਕੜ ( ੂ ) ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ
     ਸੂ+ਟ=ਸੂਟ                         ਊ+ਠ=ਊਠ
     ਦੂ=ਰ=ਦੂਰ                         ਗੁ+ਰੂ=ਗੁਰੁ
     ਸੂ+ਰ+ਜ=ਸੂਰਜ                    ਮੂ+ਰ+ਤ=ਮੂਰਤ

      ਬੂਟ          ਮਜ਼ਦੂਰ          ਲੂਣ          ਸੂਝ
     ਟੂਟੀ         ਚੂਹਾ          ਆਲੂ     ਝਾੜੂ    ਤਰਬੂਜ਼


 


ਲਾਂ ( ੇ ) ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ         ਸੇ+ਬ=ਸੇਬ                      ਕੇ+ਸ=ਕੇਸ
         ਭੇ+ਡ=ਭੇਡ                      ਸ਼ੇ+ਰ=ਸ਼ੇਰ
         ਤ+ਰੇ+ਲ=ਤਰੇਲ                 ਸ+ਵੇ+ਰ=ਸਵੇਰ
       
            ਰੇਲ      ਮੇਲ      ਢੇਰ      ਦਲੇਰ      ਸਲੇਟ
              ਪਲੇਟ      ਪਲੇਟ      ਏਕੜ     ਮੇਜ਼
 


ਦੁਲਾਈਆਂ ( ੈ ) ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ       ਸੈ+ਰ=ਸੈਰ             ਪੈ+ਰ=ਪੈਰ
       ਬੈ+ਲ=ਬੈਲ            ਬੈ+ਗ=ਬੈਗ
      ਫ਼ੈ+ਸ਼+ਨ=ਫ਼ੈਸ਼ਨ       ਡੈ+ਸ+ਕ=ਡੈਸਕ

ਐਨਕ      ਬਰੈਡ     ਭੈਣ      ਮੈਲ     ਸਵੈਟਰ    ਟਰੈਕਟਰ
 


ਹੋੜੇ ( ੋ ) ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਬੋ+ਲ=ਬੋਲ           ਗੋ+ਲ=ਗੋਲ       ਢੋ+ਲ=ਢੋਲ
ਕੋ+ਲ=ਕੋਲ          ਰੋ+ਸ=ਰੋਸ        ਕੋ+ਟ=ਕੋਟ
ਬੋ+ਤ+ਲ=ਬੋਤਲ     ਫੋ+ਟੋ=ਫੋਟੋ

ਤੋਲੋ          ਚਕੋਰ         ਹੋਰ            ਅਮੋਲ

 


ਕਨੌੜੇ ( ੌ ) ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਕੌ+ਮ=ਕੌਮ                 ਕੌ+ਰ=ਕੌਰ
ਫ਼ੌ+ਜ=ਫ਼ੌਜ              ਚੌ+ਲ=ਚੌਲ
ਮ+ਖੌ+ਲ=ਮਖੌਲ         ਨੌ+ਕ+ਰ

ਮੌਤ       ਸ਼ੌਕ         ਕੌਣ       ਧੌਣ   
ਔਰਤ      ਦੌਲਤ        ਰੌਣਕ 
 


ਟਿੱਪੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਦੰ+ਦ=ਦੰਦ           ਕੰ+ਧ=ਕੰਧ
ਅੰ+ਬ=ਅੰਬ          ਰੰ+ਗ=ਰੰਗ
ਪ+ਤੰ+ਗ=ਪਤੰਗ     ਪ+ਸੰ+ਦ=ਪਸੰਦ

ਖੰਡ  ਪੰਜ   ਡੰਗ   ਅੰਗਦ  ਬੰਦ  ਕੰਚਨ  ਕੰਗਨ
ਕੰਠ   ਕੰਨ   ਖੰਭ   ਚੰਦ   ਜੰਤ

  


ਬਿੰਦੀ ( ਂ ) ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਨੇਂ+ਹ=ਨੇਂਹ               ਨ+ਹੀਂ=ਨਹੀਂ
ਦ+ਹੀਂ=ਦਹੀਂ             ਮੈਂ+ਬ+ਰ=ਮੈਂਬਰ
ਪਾ+ਸੋਂ=ਪਾਸੋਂ             ਸ+ਮੇਂ=ਸਮੇਂ

ਮਾਂ         ਮੈਂ         ਅਰਬਾਂ       ਲੋਕਾਂ
 


ਅੱਧਕ ( ੱ ) ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਸੱ+ਤ=ਸੱਤ          ਗੱ+ਲ=ਗੱਲ
ਅੱ+ਜ=ਅੱਜ         ਲੱ+ਖ=ਲੱਖ
ਟ+ਰੱ+ਕ=ਟਰੱਕ     ਟੱ+ਕ+ਰ=ਟੱਕਰ

ਹੱਥ     ਬੱਸ     ਬੱਚਾ    ਪੱਖਾ    ਪੱਤਾ
ਲੱਕੜ    ਕੱਕਰ    ਮੱਛਰ    ਪੱਥਰ
 


ਮਿਲਵੇਂ ਸ਼ਬਦ


ਕੇਲਾ     ਪੰਜਾਬ      ਧਾਰਮਿਕ
  ਆਪਣੀ     ਗੁਰਬਾਣੀ
ਪੈਸਾ     ਕੈਮਰਾ      ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸੇਵਾ     ਕੇਸਰੀ      ਸੂਰਬੀਰ
ਸਿੱਖੀ    ਗੁਟਕਾ     ਐਤਵਾਰ
ਮੂਲੀ     ਪੁਰਾਣਾ    ਲੁਧਿਆਣਾ
         
 ਗੁਰਦੁਆਰਾ    ਅਮਰੀਕਾ    ਇਤਿਹਾਸ                ਕਿਰਪਾਨ       ਕੁੜਤਾ    ਕੁਰਸੀ  ਵੇਲਣਾ 
[1]

 

ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਯੂ ਐਸ ਏ ਤੇ ਛਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ।